LT EN
Dalintis Facebook'e

Loreta Vaicekauskienė

About me

I consider myself very lucky. My personal and professional views to language overlap. I think that the diversity and variation of and in language(s) is an objective reflection of both social inclusion and exclusion. Hence ‘language’ has to be approached in relation to social, cultural, psychological contexts. We are different and similar at the same time, thus, our language is too. The highest sociolinguistic competence, in my view, is the one when your language enables you to perform the social roles you need, to adopt various identities, to produce a wide range of styles. I love such language. I love it even more when people are able to access the resources of several languages.

My field of interest is modern linguistics – sociolinguistics, psycholinguistics, pragmatics. I work in the areas of:
  • language attitudes,
  • language and identity, youth language,
  • language policy and standardization ideology,
  • language contacts, global and local English,
  • lexicography,
  • translation.

I teach at the Centre for Scandinavian Studies (University of Vilnius). 
Research Projects

2013–2016: GLOBLINMED: Globalización y Plurilingüismo Social y Familiar en Comunidades Lingüísticas Medianas, FFI2012-35502 [Globalization and  social and family plurilingualism in medium-sized linguistic communities] (University of Barselona, project leader Emili Boix-Fuster, financed by Spain Goverment, participants from Lithuania, Estonia, Danmark, Czech Republic, Nederlands)
 
2012–2014: Kalba Vilnius II: miestas ir kalbos įvairovė [Vilnius Speaking II: city and linguistic diversity], funded by the Research Council of Lithuania (project leader)

2010–2013: Lietuvių kalba: idealai, ideologijos ir tapatybės lūžiai [Lithuanian Language: ideals, ideologies and identity shifts], funded by the Research Council of Lithuania (project leader)
20102012: Sociolingvistinis Lietuvos žemėlapis: miestai ir miesteliai [Sociolinguistic map of Lithuania: towns and cities], funded by the Research Council of Lithuania (external consultant)

2010: Kalba Vilnius: Vilniaus kalbos vaidmuo šiandieninėje Lietuvoje [Vilnius Speaking: the role of Vilnius speech in present Lithuania], funded by the Research Council of Lithuania (project leader)
2007–2010: Naujųjų lietuvių kalbos svetimžodžių vartosenos 1998–2008 tyrimas [New borrowings in the written media 1998–2008], funded by the State Commission of the Lithuanian Language (project leader)
2009: Baltų sociolingvistika (BalSoc): kalbinė visuomenės savimonė Lietuvoje ir Latvijoje [Baltic Sociolinguistics (BalSoc): Linguistic Awareness in Lithuania and Latvia], funded by the State Research and Studies Foundation of Lithuania (project leader; partners – University of Latvia, University of Liepaja)

2007–2009: Kalbų vartojimas ir tautinė tapatybė Lietuvos miestuose (Miestai ir kalbos) [Language Use and Ethnic Identity in Lithuanian Cities (Cities and Languages)], funded by the State Research and Studies Foundation of Lithuania (project participant; executive institution – University of Vilnius, partners – Institute of the Lithuanian Language and Vytautas Magnus University)

2007–2008: Sakytinės lietuvių kalbos tekstyno kūrimas [Development of Corpus of Spoken Language], funded by the State Research and Studies Foundation of Lithuania (project participant; executive institution – Vytautas Magnus University, partners – Institute of the Lithuanian Language, University of Vilnius, University of Šiauliai)
2022
 
Vaicekauskienė, Loreta. “When Cities Compete, Do Their Languages Compete, Too?”, in: Justina Juodišiūtė, Miglė Survilaitė, Tomas Vaiseta (eds.), Kaunas-Vilnius: Moving Mountains, Vilnius: MO muziejus, Kauno miesto muziejus, 2022, p. 78-89.

Vaicekauskienė, Loreta. The sociolinguistic dynamics of Russian and English in post-1990 Lithuania. World Englishes, 2022, 1–19. 

2020
 
Vaicekauskienė, Loreta. Globaliosios anglų kalbos socialinės reikšmės potencialas: ką rodo skirtingų bendruomenių tyrimai? Taikomoji kalbotyra 14, 2020, 183–208. 

Vaicekauskienė, Loreta. Maintaining power through language correction: a case of  L1 education in post-Soviet Lithuania. In Chapman, Don & Rawlins, Jacob D. (eds.). Language Prescription: Values, Ideologies and Identity. Multilingual Matters, 2020, 145–170.

2019

Vaicekauskienė, Loreta (ed.). Nevinskaitė, Laima, Tamaševičius, Giedrius. Ar preskriptyvizmas veikia? Taisomi žodžiai Lietuvos radijo ir TV eteryje 1960–2010Specialusis „Taikomosios kalbotyros“ numeris (13),  2019, 118 p

______.  “Driving Forces behind Language Change. Does Danish Theory Hold up in Lithuania?” In Ieva Steponavičiūtė Aleksiejūnienė and Loreta Vaicekauskienė (eds.) Shaping the Rings of the Scandinavian Fellowship. Festschrift in Honour of Ērika Sausverde. (Scandinavistica Vilnensis 14). Vilnius: Vilnius University Press, 2019, 241–272. 

______ with Inga Vyšniauskienė. „Russian and English as socially meaningful resources for mixed speech styles of Lithuanians.“ In Sanita Lazdiņa and Heiko F. Marten (eds.) Multilingualism in the Baltic States. Societal Discourses and Contact Phenomena. Palgrave Macmillan, 2019, 337–367.

______ with Daina Urbonaite. „Gimtoji kalba mokykloje: Vakarų Europos švietimo paradigmų istorija su šiandieninės Lietuvos prieskoniu“. Archivum Lithuanicum 21, 2019, 233-254.

2018

______ with Nerijus Šepetys. „Lithuanian language planning: a battle for language and power.“ In Ernest Andrews (ed.). Language Planning in the Post-Communist Era: The Struggles for Language Control in the New Order in Eastern Europe, Eurasia and China.“ Palgrave Macmillan, 2018, 193–218.


2017


Vaicekauskienė, Loreta (ed.). Lietuvių kalbos idealai: kaip keitėsi geriausios kalbos idėja. Vilnius: Naujasis Židinys-Aidai, 2017, 316 p. 

„Du sąmonės lygmenys, dvi geriausios kalbos, vienas standartas.“ In Lietuvių kalbos idealai, 92–122.   

______ with Giedrius Subačius and Laima Nevinskaitė. „Apie kalbos idealą, standartą ir kaitą.“ In Lietuvių kalbos idealai, 21–53. 

______ with Ramunė Čičirkaitė. „Kaip tyrėme kalbos idealus mentaliniuose vaizdiniuose.“ In Lietuvių kalbos idealai, 55–78. 

"Language Regimentation as Soviet Inheritance: Joining Scholarship and State Ideology", In Ingrid Tieken-Boon van Ostade and Carol Percy (eds.) Prescription and Tradition in Language. Establishing Standards across Time and Space, Bristol, Buffalo, Toronto: Multilingual Matters, 2017, 303–317.


2016
Loreta Vaicekauskienė ir Nerijus Šepetys (sud.). Lietuvių kalbos ideologija: norminimo idėjų ir galios istorija. Vilnius: Naujasis Židinys-Aidai.

Kalbos standartizavimo idėjos ir teorijos. In Loreta Vaicekauskienė ir Nerijus Šepetys (sud.). Lietuvių kalbos ideologija: norminimo idėjų ir galios istorija. Vilnius: Naujasis Židinys-Aidai, 2016, 19–49.

Dabartinės lietuvių kalbos inžinerijos karkasas. In Loreta Vaicekauskienė ir Nerijus Šepetys (sud.). Lietuvių kalbos ideologija: norminimo idėjų ir galios istorija. Vilnius: Naujasis Židinys-Aidai, 2016, 245–310.

„Lietuvių kalbos mokytojai standartinės kalbos ideologijos nelaisvėje: nuostatos, praktikos, pasekmės“, Darbai ir dienos 65, 2016, 31–52 (with Miglė Keturkienė).


2014
 

„Įvadas. Vilniaus kalba: naujas tyrimų etapas“, Taikomoji kalbotyra 2014 (6). 

„Didmiestis ir sostinė geriausios lietuvių kalbos percepcijose“, Taikomoji kalbotyra 2014 (6). 

„Graži ar protinga? Socialinės Vilniaus merginų tarties variantų reikšmės ir diskurso stereotipai“, Taikomoji kalbotyra 2014 (6). 


„Naujųjų skolinių morfologinis adaptavimas: produktyvumo modeliai“, Taikomoji kalbotyra 2013-2014 (3) (with Ineta Dabašinskienė and Laura Kamandulytė-Merfeldienė).

 
2013

Danų–lietuvių kalbų žodynas [ed. with Ebbe Flatau], third edition, ser. Scandinavistica Vilnensia: Mokomosios knygos. Vilniaus universitetas, Tyto Alba, 2013, p. 231.
 
„Overt and covert evaluation of language varieties in the Lithuanian speech community“, In Tore Kristiansen and Stefan Grondelaers (eds.) Language (De)standardisation in Late Modern Europe: Experimental Studies. Oslo: Novus, 2013, 97–124 (su Daiva Aliūkaite).

2012

„Lietuvos tarmių rezervatas: socialiniai ir geografiniai tarmės mobilumo ribojimai tiesioginių tyrimų duomenimis“, Taikomoji kalbotyra 2012 (1) (su Erika Sausverde). 

„Juokai juokais, bet šiandien juokiamės daugiau ir kitaip: juokas kaip TV ir radijo diskurso bruožas 1960–2010 metais“, Darbai ir dienos 58, 2012,  283–295 (su Skaiste Aleksandravičiūte

„Balsių ilginimas kaip sociolingvistinė vilniečių tarties ypatybė“, Taikomoji kalbotyra, 2012 (1) (su Ramune Čičirkaite). 

„Language standards in a post-modern speech community: cosmetic touch-ups and ongoing changes“, Lituanus. The Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences 58 (2), 2012, 58–71. 

„‘Good Language’ and Insecure Speakers: A Study into Metalinguistic Awareness of TV and Radio Journalists in the Context of Language Monitoring in Lithuania“, In Aurelija Usonienė, Nicole Nau, Ineta Dabašinskienė (eds.) Multiple Perspectives in Linguistic Research on Baltic Languages, Cambridge Scholars Publishing, 2012, 76–103. 

2011

„Language ‘nationalization’: One hundred years of Standard Lithuanian“, In Tore Kristiansen & Nikolas Coupland (eds.) Standard Languages and Language Standards in a Changing Europe. Oslo: Novus, 2011, 105–112. 

„Vilniaus klausimas“ bendrinės lietuvių kalbos sampratose: metalingvistinių vilniečių komentarų tyrimas“, Darbai ir dienos 56, 2011, 55–74 (su Ramune Čičirkaite). 

„Projektas „Kalba Vilnius: Vilniaus kalbos vaidmuo šiuolaikinėje Lietuvoje“, Respectus Philologicus 19 (24), 2011, 265–266. 

„Apie kalbos raidą ir jos vaizdinius: audiatur et altera pars“, [pokalbyje dalyvavo Alfredas Bumblauskas, Marius Ivaškevičius, Nerija Putinaitė, Algis Ramanauskas, Nerijus Šepetys, Loreta Vaicekauskienė], [parengė Loreta Vaicekauskienė], Naujasis Židinys-Aidai, 2011, 1, 10–22. 

Oficialioji lietuvių kalba yra negyva kalba. Žurnalistai apie lietuvių kalbos standartą televizijoje ir radijujeDarbai ir dienos 55, 2011, 191–207. 

„Skandinavistika“, „Skandinavistika ir Europos studijos“, VU Skandinavistikos centro magistrantūros studijų programos, 2011, projektą rėmė specialioji EEE ir Norvegijos finansinių priemonių programa ir Vilniaus universitetas; rengėja (su Erika Sausverde).

„Lietuvių kalbos mitai sklaidosi?“, in: balsas.lt, 2011-01-24. 

2010

„Globalioji daugiakalbystės perspektyva: anglų kalbos vieta ir vaidmuo Lietuvos miestų erdvėje“, In Meilutė Ramonienė (red.) Miestai ir kalbos. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010, 175–203. 

„Lietuvių kalbos norminimo šimtmetis: daug ideologijų ir šiek tiek vartosenos“, Naujasis Židinys-Aidai 5–6, 2010, 165–172. 

„Anglų kalbos vartojimas ir kodų kaita Lietuvos televizijų reklamose“, Kalbotyra 63 (3), 2010, 107–124 (su Reda Šmitaite).

„Projektas BALSOC: lietuvių ir latvių bendradarbiavimo rezultatai“, Gimtoji kalba 1, 2010, 18–23 (su Skaiste Aleksandravičiūte).

Naujųjų svetimžodžių duomenų bazė 1998–2010, 2010, sudarytoja, redaktorė.

2009

„Kalbos taisymai ir kalbinis pasitikėjimas: sociolingvistiniai nuostatų tyrimai“, Kalbos kultūra 82, 2009, 235–252 (su Vaida Švežaite). 

„Postmodernioji dvikalbystė: tautinės kalbos ir anglų kalba reklamoje“, Kalbos kultūra 82, 2009, 110–125. 

„Skandinavų filologijos ir skandinavų kalbų kursų programų (1991–2009) vertinimas. Buvusių ir esamų Skandinavistikos centro studentų apklausa“, Tyrimo ataskaita, projektą rėmė specialioji EEE ir Norvegijos finansinių priemonių programa ir Vilniaus universitetas, 2009. 

[rec.]: Vida Rudaitienė. „Leksikos skoliniai administracinėje kalboje“, Gimtoji kalba 10, 2009, 27–28.

2008

„Preskriptyvumas ir deskriptyvumas (skolinių) norminimo politikoje“, Darbai ir dienos 50, 2008, 31–41. 

„Nauji naujųjų skolinių norminimo klausimai“, Kalbos kultūra 81, 2008, 65–79. 

„Vejledning og skrivelyst“ [Konsultacijos ir motyvacija rašyti], In Signe Skov, Peter Stray Jørgensen (red.), Skriv godt. Festskrift til Lotte Rienecker i anledning af hendes 50 års fødselsdag, København: Forlaget Samfundslitteratur, 2008, 151–153.

2007

Naujieji lietuvių kalbos svetimžodžiai: kalbos politika ir vartosena, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2007.

„English Borrowings and Social Identity in Lithuania“, In Spritt österut: Språk og identitet, (ser. Skrifter frå Ivar Aasen-instituttet 26), Volda: Høgskulen i Volda, 2007, 50–66. 


Projektas „Bendrieji naujųjų skolinių norminimo principai“ (su Jurgita Girčiene), patvirtinta VLKK posėdyje 2007-02-15.  
Translations

Peter Seeberg, Pacientas/PatientenNaujasis Židinys-Aidai 3, 2012, translated from Danish by the students of Danish under Loreta Vaicekauskienė's supervision.

Claus Beck Nielsen, ProzaŠiaurės Atėnai, 04/11/2011, 
translated from Danish by the students of Danish under Loreta Vaicekauskienė's supervision.

Inger Christensen, Pasaulio kraštas/Verdens EndeŠiaurės Atėnai, 20/05/2011, translated from Danish by the students of Danish under Loreta Vaicekauskienė's supervision.

Niels Lyngsø, Eilėraščiai, translated from Danish by Loreta Vaicekauskienė, Literatūra ir menas, 29/09/2006.

Educational material for schools for H. Ch. Andersen's 200th anniversary, 
translated from Danish and edited by Loreta Vaicekauskienė. 
Hans Christian Andersen, Eilėraščiai, translated from Danish by Loreta Vaicekauskienė, in: Naujasis Židinys-Aidai, Nr. 9, 2005, p. 403–405.

Hans Christian Andersen, Širdies skausmas
translated from Danish by Loreta Vaicekauskienė, in: Naujasis Židinys-Aidai, Nr. 9, 2005, p. 406.
Mathiasen Ch. R., Stærfeldt E. (ed.) Demokratiškos pedagogikos matai. Danų autorių straipsnių rinkinys kuriančiam pedagogui, Vilnius: Vilniaus kolegija, 2005.

[adaptation and translation] Rienecker L., Jørgensen P. S. Kaip rašyti mokslinį darbą / Rienecker L., Jørgensen P. S. Den gode opgave - opgaveskrivning på videregående uddannelser, Vilnius: Aidai, 2003.

Jens Bydam Pedagogika. Vadovėlis slaugos studentams
translated from Danish by Loreta Vaicekauskienė, Vilnius: Charibdė, 2000.
Erik Stærfeldt, Christian Rask Mathiasen, Pedagogika ir demokratija: ugdomojo darbo eksperimentai Lietuvos vaikų darželiuosetranslated from Danish by Loreta Vaicekauskienė, Vilnius: Aidai, 1999.
Peter Høeg, Panelės Smilos sniego jausmastranslated from Danish by Loreta Laužikaitė, Vilnius: Tyto alba, 1995. 2nd edition 1996, 3rd edition 1999.
Inger Brochmann, Vaikų piešinių paslaptystranslated from Danish by Loreta Vaicekauskienė, Vilnius: Presvika, 1998.
Peter Høeg, Moteris ir beždžionėtranslated from Danish by Loreta Laužikaitė, Vilnius: Tyto alba, 1996.
Hansas Christianas Andersenas, Pasakojimas apie mamątranslated from Danish by Loreta Vaicekauskienė, TransLinfo-projekt, Aalborg Universitet, 1997.
Memberships in associations and networks
 
European Association for the Teaching of Academic Writing (EATAW), since 2001 

Lietuvos taikomosios kalbotyros asociacija [Association of Applied Linguistics of Lithuania] (LITAKA), since 2007, Board member, since 2011 

Association for the Advancement of Baltic Studies (AABS), since 2012 

International research network SLICE (Standard Language Ideology in Contemporary Europe), since 2010